Veus. Declaració del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat sobre el projecte d’implantació al Baix Llobregat de ranomenat “Eurovegas”.

La noticia, difosa fa un temps, que la companyia “Las Vegas Sands Corporations” estudia el projecte de la possible implantació en el Baix Llobregat d’un gran complex lúdic i turístic, ha aixecat nombrosos comentaris i provocat no poques reaccions d’institucions i grups socials. Aquest projecte constitueix de fet un gran repte per a la nostra societat del present i del futur, donada la seva magnitud i la profunditat del seu impacte, no només en l’economia, sino també en la cultura i la manera de viure de bona part de la població.

En tant que és un fet que comporta una profunda problemática humana, la Diócesi de Sant Feliu de Llobregat, en el territori de la qual es realitzaria dit projecte, se sent cridada a pronunciar-se sobre la qüestió, amb la intenció de contribuir, des deis criteris moráis de la Doctrina Social de l’Església, a la resposta que la societat ha de donar a aquell repte. Es dirigeix per aixó ais católics i a tothom qui vulgui escoltar, alhora que es fa ressó d’algunes veus que, de dins i fora de l’Església, ja s’han pronunciat al respecte i en demanen una declaració oficial.

Fem, dones, aquesta declaració, havent escoltat els missatges de no pocs grups de cristians i d’acord amb les recomanacions fetes pels organismes representatius diocesans. Reconeixem, pero, els límits d’aquest pronunciament. Una limitació de principi i programática, perqué es tracta de manifestar uns criteris de caire moral, no de tipus técnic o polític concret. Una altra de tipus práctic, que condiciona en bona part el que volem dir: tot i haver demanat informació el mes complerta possible, no coneixem molts detalls del projecte ni les condicions de la seva realització. Tot i així, sobre la base de les informacions que están al nostre abast, podem fer una valoració moral d’aquest gran projecte, condicionada al possible coneixement de noves dades sobre el seu desenvolupament.

  1. El projecte es presenta com realment oportú en el marc de la crisi, que actualment patim, a la vista deis beneficis económics que, a curt termini, aportaría a la zona. Les fortes inversions prevístes sígnificarien sens dubte un respír peí que fa al desenvolupament económic i la creado de llocs de treball directes i indirectes, especialment durant el temps de creació d’infraestructures i construcció immobilíária.
  2. Tanmateix aquest possible benefici económic presenta molts dubtes peí que fa a la seva eficacia real i la seva conveniencia. En primer lloc, no está ciar que, a llarg termini, es pugui considerar un creixement i un desenvolupament real de l’economia. Les informacions que ens arriben de la situado económica i social deis llocs on fa molts anys que existeixen aquesta mena de negocis, no acrediten uns resultáis satisfactoris en aquest sentit. Els beneficis d’aquests negocis normalment van dirigits a l’acumulació d’un capital, que resta fora i lluny del lloc on s’ha treballat. Per altra banda, encara que al seu voltant pot haver-hi establiments de caire estrictament turístic, el nucli característic d’aquest projecte consisteix en un negoci que explota el joc d’atzar en grans proporcions, vinculat sovint amb operacions especulatives i el foment deis diners fácils. Per contra les análisis mes lúcides de la crisi económica actual están reclamant la promoció d’una economía realment productiva, realitzada dintre deis parámetres de l’ética, com a únic camí de superado.
  3. Pero l’objecció mes greu que posem a aquest projecte és el preu huma que exigeix per a obtenir un hipotétic benefici económic. El preu huma, la pérdua de qualitat humana que suposaria, seria real i profunda, encara que romangui amagada al costat del miratge d’un possible benefici. En l’ámbit estrictament social, la implantació d’aquest projecte, segons hem estat informáis, demanaria l’exempció de moltes obligacions tributarles i legáis, que, un cop concedida, suposaria un greuge important per al bé comú i per a altres iniciatives empresarials. Pero el mes preocupant és la repercussió en l’ámbit de la cultura, la convivencia, l’estil de vida o l’educació… El conjunt d’elements que envolten aquest tipus de negoci amb una tal magnitud, de fet, determinen tot un món, un estil de vida, que podem qualificar de “degradant” per a la persona humana. Els diners fácils, la manca d’escrúpols, els abusos de tot tipus, el consum i la disbauxa sense fre, acaben oferint un terreny abonat per a tota mena d’agressions a la dignitat de les persones i, fins i tot, de malalties, amb greus repercussions socials, com ara, ludopaties, drogoaddiccions, dependéncies, depressions… En aquest sentit, el discemiment que fa la moral católica sobre el joc d’atzar no significa una valoració indiscriminada del mateix, sino que, segons llegim al Catecisme de l’Esglesia Católica, afirmem que el joc moralment acceptable té uns límits, és a dir, els límits que estableix el perjudici serios per a la subsistencia propia o aliena, l’addicció, l’abús, la servitud, la injusticia… (cf. Catecisme de l’Esglesia Católica, n. 2413). Considerem a mes aquí no tant sois el joc en sí, sino sobre tot l’ambient que de fet l’envolta.
  4. Hi ha una altra rao, que no deixa de ser també de caire moral, i que presenta un serios interrogant a la iniciativa “Eurovegas”. És el conjunt de perjudicis que ocasionaría a l’ecologia del terreny on es pretén construir. L’ocupació directa de 800 hectárees, mes els espais que previsiblement s’ocupahen al seu voltant, amb aquest tipus d’edificis, les infraestructures urbanes ¡ els accessos corresponents, produiría un greu impacte en l’equilibrí ecológíc i natural de la zona.

El Baix Llobregat, amb el seu Pare Agrari, les zones humides, els aqüífers, el delta del Llobregat, té un alt valor natural i una riquesa que demana protecció, com de fet ja s’ha establert en gran part per llei. Si aquesta iniciativa anés endavant es produiria una ferida irreparable en aquest territori.

En conclusió, amb la limitació de la manca de coneixement de molts detalls d’aquest projecte, considerant objectivament els seus possibles beneficis i, alhora, els perjudicis, sobre tot de caire moral i social, que pot portar, veiem que aquests teñen mes pes, donada la seva gravetat i els efectes que a llarg termini es produirien. Convé no deixar-nos enlluernar per resplendors que acaben sent miratges buits.

Manifestem pero, la nostra confianga que els agents socials responsables tinguin presents els importants riscos d’aquesta iniciativa, que en tot cas mirin d’apaivagar els seus efectes i, sobre tot, que promoguin alternatives de desenvolupament económic veritablement productives, de progrés i de justicia social.

Imatge extreta de: euro-vegas
T'AGRADA EL QUE HAS LLEGIT?
Per continuar fent possible la nostra tasca de reflexió, necessitem el teu suport.
Amb només 1,5 € al mes fas possible aquest espai.
Article anteriorPer què mirem cap al cel
Article següentCarta a Lucía Etxebarria

DEIXA UN COMENTARI

Introdueix el teu comentari.
Please enter your name here