La lògica del mercat

Jesús Renau. Moltes vegades en els debats sobre ètica econòmica surt aquesta expressió: “és la lògica del mercat”. Hom es pregunta, i què es vol dir amb aquestes paraules? Quina és aquesta lògica?. Evidentment la “lògica del mercat” depèn d’una forma d’entendre el mercat fonamentada essencialment en els guanys, en els beneficis. El mercat cerca essencialment després de tot els seus processos uns beneficis si pot ser excel·lents en un mínim de temps possible. Tot allò que va en aquesta direcció respon a la seva lògica.

Es tracta d’una visió parcial i raquítica. Margina molts altres elements que entren també en el mercat, com el bé comú, la honestedat productiva, la justícia, la competència lleial i legal…. O és que tots aquests elements no tenen lloc en la lògica del mercat?

Precisament és un dels punts més incisius de la carta encíclica “La caritat en la veritat” del Sant Pare Benet VI. El mercat com a part fonamental de l’economia no s’escapa als grans principis de la moral social, com són el bé comú i la justícia en els seu tres nivells, commutativa en els intercanvis, distributiva en els beneficis i social en la globalització.

Possiblement totes aquestes afirmacions poden provocar un cínic i amable somriure que acompanya el complexe de superioritat dels que entenen l’economia com una ciència amoral. Caldria que consideressin que no són teories abstractes. Si entenem la “lògica del mercat” com quelcom tancat als mecanismes del possible benefici excedent i que no entra en les dimensions morals, aleshores, caldrà traduir aquesta forma de pensar en milions de persones que moren de fam en el món, malalties incurables corrupció…. Realitats que no són teories abstractes.

Com no es pot fragmentar l’ésser humà en ment, cor, acció, etc… sinó que és una unitat personal en pluralitat de funcions i sistemes, tampoc es pot fragmentar el mercat. Hi ha producció, negoci, publicitat, inversió, justícia, drets humans, deures socials i honestedat. Aquesta és l’autèntica lògica del mercat.

Per continuar fent possible la nostra tasca de reflexió, necessitem el teu recolzament.