Crisis, ¿un final por escribir?

Vídeos. El pasado 12 de mayo presentamos el último cuaderno de CJ «Crisis, ¿un final para escribir?». Contamos con la participación de Salvador Busquets, Arcadi Oliveres y el autor Benjamín Bastida. Podéis ver la presentación integra y/o buscar los momentos más interesantes de cada una de las intervenciones en la grabación que hicimos.

(más…)

Polítiques municipals, immigració i cohesió social. Consideracions davant les eleccions municipals del proper 22 de maig de 2011

Polítiques municipals, immigració i cohesió social. Consideracions davant les eleccions municipals del proper 22 de maig de 2011

Les properes eleccions són molt importants en relació al procés iniciat fa uns
anys d’arribada i integració social al nostre país de persones procedents
d’altres països i continents.
La diversitat ja és una realitat ben evident a la nostra societat. Per primer cop,
un bon nombre d’estrangers extracomunitaris podran exercir per primera
vegada el dret de sufragi. Encara que la crisi econòmica hagi fet minvar
l’entrada de persones, el percentatge de població estrangera a Catalunya
supera el 16%, i en alguns municipis amb índex superiors als 20 i 30%
d’immigració. Això mostra la importància de la gestió del fet migratori als
nostres pobles i ciutats. Si fins ara el més important era l’acolliment, i encara ho
segueix sent, el repte fonamental en aquests moments és garantir la integració
dels nouvinguts i de les diferents minories culturals, la cohesió social i la
convivència, així com evitar fenòmens d’exclusió.
Malauradament, l’actual crisi econòmica, responsable de l’increment de l’atur i
la precarietat social, colpeja també amb força a la població procedent de la
immigració, talla processos d’integració, crea tensions en la convivència i fa
créixer una visió negativa respecte dels immigrats i de les minories culturals,
contemplats més aviat com un problema. Això es veu agreujat per l’ús perillós
de la qüestió migratòria que fan alguns partits polítics, amb la intenció de treure
profit electoral mitjançant l’explotació de prejudicis i oferint solucions populistes.
Tenint en compte tot això,
DEMANEM als candidats i als futurs govern locals:
1. Que la immigració no sigui contemplada en els programes i discursos
electorals de forma populista o demagògica, explotant les pors, mala
informació o prejudicis de la població, ni es plantegi com un problema, sinó com
un fet generador de diversitat cultural i progrés social.
2. Que, en l’elaboració de cadascun dels diferents apartats dels programes
electorals, es tingui present la realitat de la immigració i de les minories
culturals d’una manera àmplia i transversal.
3. Que es simplifiquin els tràmits burocràtics i s’unifiquin els criteris i
requeriments que es demanen a les persones immigrades en tot allò relacionat
amb la seva situació jurídica. Les oficines d’atenció al ciutadà, han de ser
espais d’acollida, d’orientació i suport per a tota persona que ho necessiti.
4. Que no és dificulti l’accés dels immigrats a l’empadronament, necessari
per exercir drets bàsics com la sanitat i l’ensenyament, ja que això podria
comportar l’exclusió social d’uns veïns i impedir polítiques socials apropiades a
la realitat de cada municipi.
5. Que es realitzin campanyes de sensibilització basades en la recuperació
de la memòria històrica, per tal d’afavorir una acollida positiva dels nouvinguts i
la seva integració social.
6. Que es facin més esforços per afavorir una adequada integració entre
autòctons i nouvinguts, entre majoria i minories culturals. És necessari que es
fomenti la participació de tots els ciutadans en tot tipus d’activitats culturals i
festives i en els mitjans de comunicació públics locals.
7. Que es promogui, juntament amb els altres administracions, l’accés a un
habitatge digne per tothom, i es tingui especial cura de la rehabilitació
d’edificis i la millora dels equipaments dels barris més desfavorits
socialment, on han sorgit precisament alguns conflictes.
8. Que es desenvolupin polítiques actives en relació a l’ús dels espais
públics per tal d’afavorir la interrelació i la coneixença mútua entre tots els
veïns autòctons i nouvinguts i s’evitin concentracions excessives de
nouvinguts en determinats barris, ja que això fomenta l’exclusió social.
9. Que es respecti plenament la llibertat religiosa de tots, que inclou el dret a
manifestar públicament les pròpies creences i exercir en condicions dignes les
pràctiques religioses. Cal que es faciliti a les diferents comunitats religioses, la
creació o accés a llocs dignes destinats al culte i la pregària.
Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants
Barcelona, 11 de maig de 2011
La Plataforma està formada per les següents entitats:
ACO, CARITAS, CINTRA-BENALLAR, CON VI VIM, CRISTIANISME I
JUSTÍCIA, CRISTIANS PEL SOCIALISME, DELEGACIÓ DE PASTORAL
OBRERA DE BARCELONA, DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL DE
BARCELONA, EKUMENE, FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA, FUNDACIÓ
MIGRA-STUDIUM, GOAC-HOAC, GRUP DE JURISTES RODA VENTURA,
JOC, JUSTÍCIA I PAU, INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA,
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI, PASTORAL AMB IMMIGRANTS
(PAI), RELIGIOSES EN BARRIS, UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
(URC), BAYT-AL-THAQAFA, INICIATIVES SOLIDÀRIES I COMUNITATS DE
VIDA CRISTIANA.

Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants. Les properes eleccions són molt importants en relació al procés iniciat fa uns anys d’arribada i integració social al nostre país de persones procedents d’altres països i continents.

La diversitat ja és una realitat ben evident a la nostra societat. Per primer cop, un bon nombre d’estrangers extracomunitaris podran exercir per primera vegada el dret de sufragi. Encara que la crisi econòmica hagi fet minvar l’entrada de persones, el percentatge de població estrangera a Catalunya supera el 16%, i en alguns municipis amb índex superiors als 20 i (más…)

Necesitamos tu apoyo en estos momentos. Con sólo 2€ al mes haces posible este espacio.COLABORA
+