A propòsit de la sentència del TC sobre l’ Estatut

Dolors Oller. Es fa difícil en poques línees parlar d’ una Sentència tan extensa i complexa i de les seves conseqüències jurídiques i polítiques. Però el que sí es pot fer és valorar-la d’una forma general i reflexionar sobre la nova situació política creada. I al començar aquest comentari no podem deixar de recordar que l’Estatut de Catalunya del 2006 suposava un impuls de transformació del model d’Estat; doncs bé,  justament això és el que ha estat qüestionat.

Un pas enrere en l’aprofundiment del model d’Estat dissenyat per la Constitució

En primer lloc cal dir ben clar que encara que no podem negar la competència del Tribunal Constitucional per a dirimir el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel PP contra l’Estatut de Catalunya, perquè així està establert en les nostres regles del joc, és evident que lleis com aquesta tenen un especial relleu polític, que en el cas dels estatuts de la via especial es posa especialment de manifest tant en el seu procediment d’elaboració com, si s’escau, en les seves reformes (art. 151,2 CE) i que es concreta en el fet de ser lleis paccionades entre el poder central i el territorial, qüestió aquesta que es pot predicar també de les reformes estatutàries. No en va el propi TC abonà aquesta visió, tot inserint els Estatuts d’Autonomia dins l’ anomenat bloc de constitucionalitat, considerant-los com a lleis materialment constitucionals: amb una Constitució tan oberta com la que tenim, els Estatuts son l’ instrument idoni per ajudar a dissenyar el model autonòmic, completant la pròpia Constitució a la que estan subordinats. El nostre  Estatut havia passat, doncs, el triple filtre de la votació de dos Parlaments y un referèndum popular, amb lo qual es manifesta clarament la seva naturalesa de pacte polític. Per això alguns comentaristes i polítics han pogut dir que s’ha produït en tot aquest procés un veritable xoc de legitimitats, la política contra la del TC. El que és cert és que el TC havia d’haver tingut la suficient visió d’Estat com per, seguint la seva pròpia jurisprudència, donar per bona la tasca feta pel legislador, tenint en compte la funció constitucional de l’Estatut i el seu plus de legitimitat, derivat del seu procediment d’elaboració i aprovació. Per contra, la Sentencia està tota ella impregnada de prevencions injustificada respecte al seu contingut de l’Estatut

Dit això, i encara que és cert que la major part de l’Estatut ha estat declarat constitucional, contra el que pretenia el partit impulsor del recurs, el que cal remarcar és que la sentència del TC suposa un pas enrere en la voluntat d’aprofundir el model  d’Estat dissenyat per la Constitució del 1978. Això era el que clarament es proposava fer l’Estatut de Catalunya del 2006: obrir el camí vers una federalització del model de distribució territorial del poder polític, doncs la Constitució posa les bases d’un Estat compost però en ella no hi un disseny acabat que han de completar, precisament, els estatuts. I això era perfectament legítim, i més si tenim en compte que el propi text constitucional te elements clarament federalitzants, conseqüència del model d’Estat que tenien en ment algunes de les forces politiques que participaren en la seva elaboració.

I és bo recordar que el model territorial derivat de la Constitució s’ha caracteritzat des de la seva posta en marxa per la seva permanent mutabilitat. Això ha significat a la pràctica que la Constitució, molt rígida quan a la seva reforma, especialment si es tracta del seu nucli fonamental, ha anat perdent la seva força normativa en aquest àmbit. La creació pel propi TC de l’ esmentada categoria del bloc de constitucionalitat fa necessari acudir a altres normes per a solucionar els problemes del repartiment del poder polític entre l’Estat central y les CCAA, i entre aquestes normes, els estatuts son les més fonamentals. Doncs bé, l’Estatut del 2006  tenia per objectiu aprofundir en l’autogovern després que s’hagués constatat que la dinàmica política a Madrid tenia bloquejada la Constitució, sacralitzant-la com intocable, cosa que feia inviable reformes en el text fonamental tendents a millorar el disseny del model autonòmic (pensi’s en la imperiosa necessitat de reforma del Senat si volem que de veritat sigui un Senat territorial, indispensable en un Estat compost com és l’Estat de les Autonomies espanyol). El nou text estatutari partia d’una concepció oberta del text constitucional com a model federalitzant que integra perfectament la plurinacionalitat i mirava especialment de garantir l’exercici de les competències de la Generalitat, preservant-lo d’ingerències estatals, introduint tímidament alguns elements en la línea federal.

Però amb la seva Sentència, el TC ha deixat en mala posició els sectors moderats i els partidaris de l’Espanya federal, donant ales a l’independentisme, perquè ens ha fet anar enrere, no tant per una retallada quantitativa sinó molt especialment qualitativa: tot allò que en el text estatutari podia significar una garantia de l’autogovern i un aprofundiment en un sentit federalitzant ha estat rebutjat pel TC: així, ens trobem amb l’eliminació de la transcendència jurídico-constitucional de la identitat, i del principi de bilateralitat com a principi basic de la relació amb l’Estat central, la supressió de la  utilització preferent de la llengua pròpia en l’àmbit públic, la relativització de  la força jurídica dels drets i principis rectors, la supressió de la petita descentralització que introduïa l’Estatut en l’àmbit del Poder Judicial, la retallada en el sistema financer,  i molt especialment, la desaparició de  totes les garanties de protecció de les pròpies competències, que havien estat introduïdes per tal d’evitar que permanentment es vagi buidant la capacitat d’autogovern de Catalunya, en especial en relació a les competències exclusives i, sobretot, a les competències  compartides amb l’Estat  (el famós blindatge de les competències).

Un canvi substancial en la consideració de la naturalesa de l’Estatut d’Autonomia

En realitat, podríem dir que el més important d’aquesta Sentència és que ha apostat per un model d’Estat de les Autonomies previ a aquest Estatut, amb l’agreujant que a aquell model s’hi havia arribat mitjançant pactes politics que anaven desenvolupant la Constitució en aquest àmbit, i ara és el propi TC que ens diu que aquell model és l’únic que hi pot cabre en la Constitució i no cap altra, i això no perquè ho hagin pactat les forces polítiques, sinó perquè és el TC com a intèrpret suprem de la norma fonamental qui ho diu. A més, en aquesta Sentència es produeix una altra cosa especialment greu: el TC es desdiu de la seva pròpia jurisprudència en temes tan importants com el sistema de fonts i, més en concret, respecte a la naturalesa de l’Estatut d’Autonomia. Si fins ara era jurisprudència consolidada la que establia que malgrat que les lleis que aproven els Estatuts tenen el caràcter de llei orgànica, es tracta en realitat d’una llei orgànica especial, fruit d’un pacte polític, cosa que es fa nítidament visible en l’elaboració i reforma dels estatuts de la via especial, dintre dels quals s’inclou el nostre, i que per això els estatuts formen part del bloc de constitucionalitat i, per tant, tenen una categoria quasi constitucional, sent a la vegada normes institucionals bàsiques de les CCAA i també normes estatals, ara aquesta Sentència ho ve a trastocar tot. Així,  debilita significativament la funció constitucional de l’Estatut (el nostre i tots els altres) i de fet substitueix el paper de l’Estatut en el bloc de constitucionalitat pel paper que juga el propi TC. En aquest sentit, la Sentència tracta sovint l’Estatut com una llei merament autonòmica (i per això es rebutja que a través seu la Comunitat Autònoma pretengui imposar normes i obligacions a l’Estat), oblidant que l’Estatut és una norma estatal fruit d’un pacte polític entre la Generalitat i l’Estat i, per tant, forma part, amb els altres estatuts, del sistema de fonts central.

La Sentència, doncs, no te sols conseqüències jurídiques, sinó molt especialment polítiques. Al darrera hi ha una insensibilitat manifesta vers l’acceptació de la plurinacionalitat d’Espanya, quan la Constitució permet una lectura en clau d’Estat plurinacional, sense que això vulgui dir anar contra el principi d’unitat, consagrat, junt al principi d’autonomia, a l’art. 2 CE. I el que cal precisament és el contrari:  l’Estat ha de reconèixer la seva plurinacionalitat per aconseguir la lleialtat de tots respectant la identitat nacional de cadascú. A més, amb la seva Sentencia el TC no sols pretén la tornada a l’estatu quo anterior a l’aprovació de l’Estatut, sinó que,  barrant el pas a una interpretació dinàmica de la Constitució en el tema molt important del model d’Estat, el fossilitza, erigint-se en el màxim intèrpret d’una Constitució que no conté en ella mateixa un model acabat i necessita del seu complement i desenvolupament via estatutària, que és igual a dir via pacte polític. En definitiva, no es tracta només de tornar a la situació d’abans de l’Estatut; el que fa la Sentencia és posar en qüestió un model que s’havia anat consolidant, mercès a la pròpia jurisprudència constitucional, amb la qual cosa tot el que s’explica a les nostres facultats de Dret i apareix en els manuals que es donen com a llibres de referència,  ha quedat desautoritzat.

Un concepte obsolet de Nació

Quan a la reticència de la Sentència al terme Nació aplicat a Catalunya, i tenint en compte el que hem dit sobre el model d’Estat, mostra una altra vegada la por i la inseguretat de la majoria de magistrats del TC que els porta a fer una lectura innecessariament estricta i excloent del concepte Nació. En aquest sentit, sobta la  concepció decimonònica de Nació que traspua la Sentència, allunyada de les necessitats del mon d’avui i també de les sensibilitats que propiciaren el Pacte constitucional del 78 que donà a llum una Constitució oberta –es aquí on rau el seu valor de futur-, que ha de ser concebuda com  a punt de partença, no d’arribada. Els Magistrats s’han enrocat  en categories jurídico-polítiques  desfasades, més pròpies del s. XIX que del S. XXI. En comptes d’un nacional-estatisme centralitzador, el món de la globalització i la gobernança global demanen cada vegada més noves formes d’organització política més flexibles, que sàpiguen compatibilitzar els principis d’autodeterminació i sobirania, concepte aquest darrer que està sofrint fortes transformacions i que caldria redefinir. Davant la creixent inadequació dels poders nacional-estatals per a gestionar els problemes globals aquests hauran d’evolucionar vers models més flexibles, capaços d’integrar la pluralitat en el seu si i, a la vegada, de conviure i interactuar amb la pluralitat de fora. Molt probablement seran Estats amb sobirania o competències compartides, flexibles i interconnectades entre si, successives i escalonades en funció de les necessitats i dels nivells apropiats, segons el principi de subsidiarietat activa, que permeti passar de l’àmbit local al mundial, segons les necessitats. De tot això en deriva també la necessitat d’una ciutadania amb lleialtats múltiples, complexes, complementàries i compartides. Perquè podem pertànyer a diferents llocs i comunitats al mateix temps i per això podem parlar de pertinences múltiples.

Per això podem en propietat dir que  la Sentència del TC és una derrota per a tots, no sols per als catalans. Ha estat bloquejat el desenvolupament democràtic de la Constitució i una Constitució bloquejada –no ho oblidem-  es torna obsoleta i al final sucumbeix, deslegitimada. Ha de ser possible el tractament de les qüestions que afecten al funcionament d’un Estat compost i que el consens constitucional va deixar pendents, si volem que el nostre sistema constitucional gaudeixi de salut democràtica.

Perspectives de futur

El futur no es presenta fàcil. Malgrat la fatiga dels darrers anys existeix una potent anergia en la societat catalana, una energia civil que està més enllà i més ençà dels partits i que s’ha posat de manifest en la resposta a la convocatòria de la manifestació del passat 10 de juliol, que no pot ser obviada per les forces polítiques. Això és positiu i signe d’enfortiment democràtic. Però aquesta energia democràtica procedent de la societat civil catalana no representa la totalitat d’aquesta i, a més, és molt plural i avui per avui està desvertebrada. Perquè ens equivocaríem si penséssim que tots els qui van anar a la manifestació –que va donar sortida, això sí, a un malestar creixent de la ciutadania- volien el que la majoria de pancartes i les banderes estelades podrien fer-nos pensar: una Catalunya independent. En la manifestació –i no diguem en la societat catalana- hi havia pluralitat de plantejaments, tot i que alguns d’ells en aquell moment no s’expressaven sorollosament i només ho feien aquells sectors a qui la Sentència havia fet crèixer. Si una cosa ha quedat clara, però, després d’aquella gran gernació, és l’aspiració majoritària de la nostra societat d’incrementar la seva pròpia capacitat d’autogovernar-se. I els polítics hi hauran de donar–hi resposta si no volen que es generi més frustració i malestar.

Qüestions a tenir en compte en aquest nou context

És l’hora de la política amb majúscula i de la necessitat de bastir un projecte compartit. I cal ser ben lúcids i tenir en compte que:

 • Les elits politiques estan molt allunyades dels ciutadans. És el ja recorrent tema de l’anomenada desafecció envers els politics i la política en general, considerats aquells com una classe privilegiada, allunyada dels interessos reals de la població.  Això o bé porta a la desimplicació social, afavorida pel fet que estem avui en contextos amb ciutadans consumidors de democràcia més que constructors de la mateixa, o bé pot ser caldo de cultiu que afavoreixi l’ aparició de populismes que poden acabar implantant un sistema autoritari i més en moments de forta crisi econòmica. Una altra possibilitat, ja real,  és que aquesta desafecció generi un radicalisme democràtic de base, contrari a la partitocràcia però amb dificultats a la pràctica d’articulació, cosa que pot ajudar a crear inseguretat i reaccions contraries en sectors socials determinats, bloquejant tot canvi en profunditat.
 • Alts nivells d’abstenció que palesen el que acabem de descriure. I l’abstenció és de molt difícil lectura. Per això d’entrada no es pot considerar equivalent només a radicalisme antipartits i a independentisme. El que sí és cert és que amb xifres d’abstenció del 50% no hi pot haver cap projecte col·lectiu viable. Certament que l’important manifestació denota una mobilització, però aquesta, no ens enganyem, és d’una part de la ciutadania catalana, significativa, sens dubte, però insuficient per entomar projectes de més envergadura.
 • No podem obviar tampoc que la societat catalana no és gens homogènia: està dividida entre aquells que pensen que no és possible un projecte compartit amb l’Estat espanyol que garanteixi la pròpia identitat i d’altres que consideren que encara és possible i que el que cal és aprofundir en la present autonomia constitucional, on hi poden cabre fins i tot plantejaments federalitzants. I hem de tenir en compte, a més, aquells ciutadans que preferirien un Estat totalment centralitzat o que se senten primer espanyols que catalans.
 • No podem caure en el parany de generar en amplis sectors socials l’ eufòria de que tot és possible ja ara, en aquest moment, amb el perill d’ elucubrar en el buit, pensant en l’ immediatesa de quelcom que només podem situar en un horitzó que forçosament és llunyà i té caràcter processual, és a dir, s’ha de “treballar”, també cara a l’Estat espanyol. Perquè podem omplir-nos la boca de grans conceptes, però ser incapaços d’aterrar en politiques concretes que ajudin a fer procés vers una meta que, si es vol assolir, ha de comptar amb una gran cohesió social i aglutinar àmplies majories, evitant la fractura en dues comunitats antagòniques. I en tot això els partits polítics han de ser molt lúcids i defugir la demagògia, rentable a curt termini, perquè dóna vots, però “perillosa” al ser generadora de divisió social,  quan del que es tracta és d’un projecte de futur de més envergadura.
 • Ens cal superar una gran crisi de lideratge. I això és més lent i complexa del que podem pensar. Perquè els líders no surten perquè si.  La pròpia societat ha d’estar en condicions de generar-los. Sense un bon lideratge què sàpiga il·lusionar a la ciutadania  -també als immigrants- entorn d’un projecte col·lectiu, no podrem tenir un país implicat amb el seu futur, que confií en les seves institucions i que faci passes vers el que realment vol. Cal tenir ben present que el  dret a decidir del que tant es parla aquests dies, i que certament no te límit, s’ha d’anar construint dia a dia, tenint en compte les dades sociològiques, és a dir, no oblidant-nos  de quin país estem parlant.

I és que a la base de tot això està el tema de la identitat. Hem d’estar alerta amb el tipus d’identitat que propiciem si no volem generar projectes excloents que comportin fractures socials greus. En cal una identitat oberta, una identitat-pont vers les altres identitats culturals, no muralla que ens separi d’elles. Tots hi tenim la nostra part de responsabilitat, politics del centre i de la perifèria i ciutadans d’arreu.

Esta entrada fue publicada en Societat . 1542 Lecturas |

12 Comentarios para: A propòsit de la sentència del TC sobre l’ Estatut

 1. José E. comenta:

  Dolors: Me parece admirable el buenismo de tus apreciaciones. También admiro tu capacidad de matizar, de modo que tu posición queda alejada de radicalismos e intolerancias. Pero, sinceramente, no comparto tu posición de fondo ni las formulaciones a las que ella te lleva.
  Sería muy largo explicarme. Pero no puedo dejar de expresar mi opinión en un lugar como este, CiJ, que en muchos aspectos es mi “patria espiritual”.
  Creo que la “pastelera” y retrasadísima sentencia del Constitucional no es, como tú dices, “un paso atrás en la profundización del modelo de Estado diseñado por la Constitución”, sino más bien un intento pacato, ambiguo e insatisfactorio de salvar la constitución intentando -a lo que se ve, sin éxito- no molestar a la actual casta política catalana ni a una opinión pública muy moldeada por élla.
  Si el Parlament de Cataluña (que ya ha dado muchas muestras de legislar para esa Comunidad autónoma contra lo que nos une a todos los españoles, discriminando la lengua común e intentando establecer -o ahondar- un abismo lingüístico y cultural que en la realidad no existe -o no existía hace muy poco-)quiere realmente reformar la Constitución, está en su derecho, por supuesto, pero para ello tiene que convencer al resto de los españoles de la oportunidad y bondad de esa reforma: eso sería no sólo lo jurídicamente legal, sino lo éticamente leal.
  Creo, sin embargo, que hace ya bastante tiempo las instituciones políticas catalanas han optado por la deslealtad. Lo cual es ética, política e históricamente muy grave. Y uno, que ni es “cavernario” ni admite que los que hacen daño a lo común sean considerados a priori progresistas, desearía oír algunas voces de intelectuales catalanes capaces de tener la libertad suficiente para denunciar esto (y, primero, para verlo).
  Por supuesto, si algunos, porque la Constitución española es realmente muy clara sobre las formas de propiciar una reforma constitucional, quieren sin más romper las reglas de juego que nos hemos dado todos los españoles y a las que todos hemos decidido someternos en un contrato civil que nos constituye en ciudadanos bajo el imperio de la ley (y no en horda en constante prueba de su fuerza), creo también que el más elemental imperativo ético les obliga a declarar sus intenciones y no prevalerse de la ley (que los legitima como mandatarios del Estado en Cataluña)contra la ley (que no admite más soberanía que la de todo el pueblo español, categoría, por supuesto, en la que están incluídos todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña).
  Una clase política tan desleal lo que está consiguiendo es, según creo, que muchos españoles se empiecen a platear si quizá no es mejor dejarse ya de templar gaitas y propiciar la independencia de eso que los nacionalistas llaman “la nación catalana”. Y que algunos empiecen a reclamar, para ese escenario, la necesidad de un buen tratado de separación, un tratado que incluya el respeto en Cataluña de los derechos lingüísticos de las ¿minorías?,¿mayorías? hispanohablantes; que establezca las condiciones de unas nuevas relaciones comerciales; que liquide racional, equitativa y justamente (también desde el punto de vista de la justicia distributiva) todas las cuestiones contenciosas relativas a pensiones, seguridad social, infraestructuras, etc.
  Personalmente, ese horizonte me parece una aberración histórica, política y ética. Pero la sociedad catalana, también los intelectuales, ha de plantearse si es eso lo que desean,si su conciencia les impele a asumir tal proyecto histórico y si están dispuestos a asumir esa enorme responsabilidad. No sobrarían las voces libres de todos aquellos agentes sociales capaces de decir una palabra responsable -y quizás contracorriente- al respecto. ¿Queda demasiado antiguo e “ilustrado” -y por tanto demasiado poco postmoderno- decir que parece que faltan en la Cataluña actual suficientes guías morales?
  Finalmente, si lo que los catalanes quieren (en una consulta amplia y bien informada, y con notablemente más participación que la que -apenas- legitimó al actual Estatut), es su intependencia en un Estado propio, ningún demócrata español tendría nada insalvable que alegar. Aunque, por supuesto, debería ver también reconocido legalmente su derecho a opinar y codecidir en relación a ese proceso, en el que está implicado ineludiblemente, ya que afecta a la división y la nueva constitución de lo que hasta ahora y durante bastantes siglos ha considerado su nación. Lo cual nos retrotraería a la oportunidad, para no liar incivilmente las cosas, de respetar el cauce constitucional.
  Apenas he escrito, Dolors, la mitad de la mitad de las ideas que tu matizado escrito me ha suscitado. ¡Ojala las mías sirvan para avivar un debate que considero trascendente! Y quizás para que, hablando con entera libertad, nos entendamos mejor.
  Por último, espero y deseo no haber herido a nadie. Si alguien se siente herido por mis consideraciones, que acepte mis disculpas, que le remito por anticipado.

 2. Victoria Cobo comenta:

  La verdad es que el artículo me ha producido, sobre todo, tristeza, al ver que alguien con tanta capacidad dialéctica la usa para apuntar hacia los intereses propios de una clase política que considera tan sólo a una parte de la población catalana. Más aún, me ha apenado que lo haga desde una tribuna que, en mi opinión, debe ser de unión, no de separación.
  En primer lugar, me llama la atención el lugar en el que se coloca Dolors, que es el de una autoridad más válida y fiable, que queda por encima del mismo TC, atareviéndose incluso a cuestionar su legitimidad. En determinado momento dice que el TC “hubiera de haber tenido suficiente visión de Estado”. Si un Tribunal de las características del Constitucional “debiera” haber hecho una encuesta a cada uno de los ciudadanos españoles para preguntar qué visión de Estado dbiera tener, apañados estaríamos. Es decir, la postura de Dolors es de una considerable insumisión a una autoridad jurídica máxima, como es el Tribunal Constitucional, independientemente de la circunstancia, no atribuible a él mismo, de su no renovación.
  Dolors opta por una federalización del Estado, y con ello opta por una parte de la clase política catalana, obviando cualquiera otra, catalana o no catalana. Opta por la plurinacionalidad, algo que, a mi modo de ver, supone dejar de lado una historia común (no olvidemos que Agustina de Aragón era catalana, aunque no sé si hoy en día los jóvenes catalanes han podido tener acceso al conocimiento de la existencia de esa brava mujer).
  En otro momento dice que se debería “preservar a la Generalitat de las injerencias estatales” que pudieran darse, es decir, que el Estado “debería” quedar en un lugar subsidiario a lo que la Generalitat considerase.
  Y, más adelante, deja de manifiesto, aunque un tanto veladamente, que, con su sentencia, el TC no va a dejar otra salida que el independentismo .
  En fin, no quiero extenderme más. A mi modo de ver, un despropósito.

 3. Ernesto comenta:

  Victoria,

  desde el respeto. Me parece que realmente, si tanto te escandaliza una reflexión tan serena como esta, tenemos un problema serio. Me parece realmente que si tan inviolable consideras un órgano politizado como el TC, el problema es doble. El despropósito en este caso no es de la autora.

  Ernesto, desde Madrid

 4. santiago e. navarro comenta:

  No sé que més afegir-hi al que han dit Victoria Cobo i José E. Crec que han tocat els aspectes més grisos de l’escric de la Dolors Oller. Tan sols voldria dir que em dol que persones versades i molt preparades en dret defensin públicament postures de l’estil “el poble està per sobre de la llei”. Si avalem aquesta forma de pensament, estem acceptant el feixisme i les seves conseqüències.
  Com molt bé heu dit tots -la Dolors inclosa -, la Constitució és el suficientment flexible per admetre canvis; reformes. És a dir: per enventar-la si cal! En el seu propi articulat queda recollit. El que no podem fer es deixar que aquells que legislen estiguin per sobre de la llei i actuïn, com molt bé diu José E., amb una ètica política més que dubtosa i altament manipuladora.
  Només una dada objectiva -gens susceptible de ser opinable-, en la meva modesta opinió “la mare de tots els despropòsits”, i que ens diu molt d’aquells que van fer el nou Estatut (2006) i d’aquells que el van votar sense llegir-lo: l’autonomia jurídica de Catalunya, que queda explícitament manifesta a l’Estatut, i que situa a Catalunya a la mateixa alçada que l’Estat Español. De jutjat de guàrdia.

 5. Victoria Cobo comenta:

  Ernesto, te considero lo suficientemente inteligente como para saber que bajo apariencias de reflexión serena pueden tramstirse mensajes que no lo son tanto. En cualquier caso, ¿Quién no está politizado en estos momentos en España? ¿Qué no está politizado? Las Instituciones están formadas por personas, y las personas (aunque ojalá no fuese del todo así) nos dejamos llevar por motivaciones políticas, tan vinculadas a posiciones afectivas y, por ende, alejadas de una deseable racionalidad. También supongo que tu respuesta está ondicionada por una determinada posición política, y claro que tú no eres una excepción. Lo que ocurre es que, desde niña, me enseñaron que, a pesar de discrepar de las sentencias que dicten los legisladores, es preciso encajarlas, puesto que ostentan el poder judicial. Como estamos en democracia, siempre tenemos la posibilidad de recurrir. Pero en principio, al legislador hemos de concederle autoridad sobre aquello a que se refiere el objeto de su saber, aunque lo que determinen no se ajuste a nuestros gustos o deseos. Puestos a intentar corregir al legislador, habría múltiples posibilidades, tal vez tantas como personas dispuestas a hacerlo.
  En cualquier caso, yo, que he vivido en esa querida ciudad que es para mí Barcelona, tengo la suerte de conservar amigos que en absoluto encuentran discordancia entre su identidad catalana y su identidad española. Desde mi juventud me consideré ciudadana del mundo, y mejor nos iría si en lugar de insistir en las barreras de separación nos animásemos a encontrar los puntos de coincidencia. Me duele, y me hace sentir objeto de injusticia, que muchos símbolos españoles, por el hecho de serlo, traten de ser erradicados desde movimientos alentados por una clase política que encuentra múltiples beneficios en insistir en las diferencias

 6. Ernesto comenta:

  Estimada Victoria,

  supongo que lo que insinúas es que en el fondo todo buen catalán que se precie debería sentirse como tus amigos ‘mitad español y mitad catalán’, así todos tan contentos. Me temo que la realidad es mucho más compleja y que el problema es que en el fondo nos da pavor que otros puedan reivindicar y sentirse cosas tan diferentes a las nuestras.

  Respecto a lo de ser ciudadano del mundo. He tenido la suerte de viajar mucho y te aseguro que de forma romántica uno se puede sentir de todos lados y apreciar culturas, lenguas e individuos, pero cuando uno está fuera se reconoce con aquellos y aquellos que le son más cercanos.

  Otra cosa. No creo que en esa desconexión ‘clase política’ – ‘sociedad catalana’. Es un intento de demonizar a los políticos catalanes (portada escandalosa hoy de ‘El Mundo’, ese periódico tan civilizado) y de crear una imagen ingenua de la sociedad catalana. Por favor.

  Ernesto

 7. encarna comenta:

  He vivido quince años en Cataluña.He corrido delante de “los grises”(en los momentos difíciles,antes de morir el dictador)reivindicando el Estatuto y los derechos de los pueblos;incluso se me ha sometido a algún expediente por ello y lo he hecho rodeada de muchos hombres y mujeres de todas partes de España y de no demasiados ciudadanos catalanes(a excepción de los comprometidos políticamente)y lo he hecho con el mismo cariño que siento hoy, pero sin el dolor que fui experimentando en los últimos años de mi estancia allí al ver como había pasado de ser considerada compañera de “barricada” a transmisora de la ideología fascista, haciendo el mismo trabajo que antes hacía,habiendo aprendido la lengua catalana y haciendo que la aprendieran mis hijos,por el simple hecho de seguir lichando por los derechos de “todos”.En mi casa ocupa un lugar prefernte el “Costumari”.Digo todo esto para que no se piense que hablo desde el desamor.No voy a valorar ahora la sentencia del TC sobre el Statut.Lo que quiero decir es que con todo este panorama que “disfrutamos”,lo que se pone de manifiesto es la debilidad de nustra democracia.El hecho de que pueda tener lugar un espectáculo tan esperpéntico como el que nos ofrece el funcionamiento del TC,que demuestra de manera clara el sometimiento de éste a los dos grandes partidos y,por tanto,la no independencia de poderes, constituye un atentado contra el sistema democrático,pero no es menos grave el que,una vez dictada la sentencia,le infringe el propio presidente del Gobierno,alrdeando de que va a hacer lo posible y lo imposible para “burlar” la sentencia.Si la Constitución está obsoleta(yo creo que sí), que se cambie,pero que paricipemos todos y que no se haga por la puerta de atrás.Es deprimente estar en manos de políticos como los que estamos, y no se salva casi ninguno,por no decir que ninguno.Lo único que están consiguiendo es que los ciudadanos nos tiremos los trastos a la cabeza,cuando lo que tendríamos que hacer es lanzárselos a ellos.Creo que las personas nos entenderíamos mejor sin estos líderes.Termino recordando a mi querido amigo Labordeta…”Habrá un día en que todos….”

 8. Dolors Oller comenta:

  Amigos:
  Me alegro que mis reflexiones hayan provocado vuestra participación. Son muy legítimas vuestras visiones y discrepancias, como también lo es mi visión sobre el particular, máxime cuando intenté hacerla desde un análisis escrupulosamente jurídico que, obviamente, no puede estar al margen de connotaciones políticas, pues nada en la realidad es apolítico y quien lo pretenda está haciendo el juego al statu quo. Es buena la controversia desde el respeto; es propio de sociedades democráticas, plurales, maduras, donde si que hay unas reglas del juego marcadas, obviamente, y que deben cumplirse, pero éstas no han de sacralizarse considerándose inamovibles, secuestradas por las formaciones políticas. En tal caso se corre el peligro del divorcio con la realidad y las aspiraciones cambiantes de la sociedad.
  Traté de centrar mi exposición en hacer caer en la cuenta que la Sentencia del TC, legítima desde el punto de vista legal, políticamente es muy cuestionable, pues trastoca el panorama político y jurídico que hasta hoy el propio TC había avalado, cosa que va a provocar –ya lo está provocando- un enrarecimiento político en un contexto de grave crisis económica. No es que en la Constitución no quepa un Estatuto como el de Catalunya del 2006, como se viene diciendo desde algunos sectores, se trata de otra cosa. La Constitución, al ser abierta -y eso para mí es un valor- permite una interpretación también abierta, flexible, adaptable a las cambiantes circunstancias históricas. En otras palabras, en la Constitución cabe todo el Estatuto; lo que pretendía este texto era precisamente perfeccionar el Estado de las Autonomías, diseñado a medias, no lo olvidemos, por la Constitución, pues ésta necesita ser complementada por los estatutos de autonomía, y muy especialmente en materia de competencias, cuestión ésta que se hace muy nítida para los estatutos de la vía especial, entre ellos el de Catalunya, que tienen connotaciones de leyes paccionadas, que deben ser obligatoriamente sometidas a referéndum, cosa que no ocurre con los estatutos de la vía general (así, hay dos tipos de Comunidades: las “Nacionalidades” (eufemismo que no se refiere a otra cosa que a Naciones dentro de un Estado plurinacional como lo es el español), y las regiones, y esa distinción sí que está en la propia Constitución aunque luego ello, más allá de la elaboración de los respectivos estatutos, no tiene una plasmación jurídica diferenciada). Y eso venía avalado por una larga Jurisprudencia constitucional. Intenté dejar claro, pues, que lo que ha hecho el TC con esta Sentencia es decantarse por una única interpretación, ocupando el lugar reservado a la política, al pacto entre las fuerzas políticas, que se materializa, entre otras cosas, en la elaboración y reforma de los textos estatutarios, y eso, a mi juicio es objetable y políticamente desestabilizador.
  Permitidme también, amigos, recordaros que como seres humanos tenemos identidades personales pero también colectivas. Y afirmar la identidad de cada pueblo es tan importante como afirmar la identidad de cada individuo: si cada persona es singular e irrepetible, también lo es cada pueblo. Y así como la vida de una persona no se puede realizar a costa de otra, negándola, menospreciándola, oprimiéndola, tampoco la vida de ningún pueblo puede construirse a base de negar, menospreciar o dominar la vida de los otros.
  La existencia de Catalunya como Nación es una realidad anterior a la formación del Estado español y no deriva de la Constitución de 1978, sino que ésta viene a reconocerla y respetarla . Catalunya ha tenido a lo largo de su historia y tiene hoy plena conciencia de esta personalidad propia y diferenciada y ha dado buenas muestras de su voluntad de autogobierno y de querer profundizar en él. Que Cataluña sea una Nación no depende, pues, de una Constitución o de una Sentencia: es un hecho constatable y una voluntad permanente de autogobernarse.
  Bueno es también recordar, desde un centro como Cristianisme i Justícia, que el reconocimiento de las identidades colectivas es, en primer lugar y como condición sine qua non, un problema de justicia entre grupos, de igualdad en el acceso al poder, para la toma de decisiones y en la distribución de resultados y riqueza. Y ello se pone de manifiesto de forma muy clara en la época de la globalización: porque globalización e identidad constituyen dos lógicas complementarias. El proceso de globalización amplia la conciencia de pertenencia a un mismo mundo pero el mismo proceso está provocando a la vez un refuerzo del deseo de identidad, aunque pueda parecer paradójico.
  En realidad, lo que hoy está en juego es la suficiencia e idoneidad de los mecanismos de la democracia liberal para afrontar el reto de sociedades cada vez más pluriculturales (también como consecuencia de la inmigración). Y pensemos que la construcción liberal propicia la homogeneidad, la uniformidad, con el peligro de ahogar la diferencia y crear injusticia, puesto que lo que se ha de combatir no es la diversidad sino la discriminación. Por ello estamos hoy ante el reto de construir nuevos paradigmas y muy concretamente, de entender a fondo el pluralismo cultural como principio jurídico y político. Y ello debería conducirnos a pensar un modelo de democracia diferente, una democracia de la diversidad, que opere con identidades complejas.
  Para finalizar, y también desde un Centro como Cristianisme y Justicia quiero hacer notar que el Magisterio social de la Iglesia nos recuerda que los derechos fundamentales de las personas y de éstas formando un pueblo son “universales, inviolables e inalienables” (Juan XXIII, Pacem in Terris, 7). Y es que dicho Magisterio ha desplegado una doctrina muy precisa, a la luz del Concilio Vaticano II, sobre los nacionalismos, distinguiendo claramente entre Estado y Nación. Los cristianos, pues, han de asumir sus propias identidades nacionales. En el ejercicio de su responsabilidad pastoral, hace 25 años los Obispos catalanes declararon que como Obispos de la Iglesia en Catalunya, encarnados en este pueblo, daban fe de la realidad nacional catalana, construida a lo largo de mil años de historia y reclamaban para ella la aplicación de la doctrina del magisterio eclesial: los derechos y los valores culturales de las minorías étnicas dentro de un estado, de los pueblos y de las naciones o nacionalidades han de ser respetados e incluso promovidos por los estados, los cuales de ningún modo pueden, según el derecho y la justicia, perseguirlos, destruirlos o asimilarlos a otra cultura mayoritaria (Concili Provincial Terraconense, 1995, Documents i Resolucions, p. 327).
  Puede que a alguien todo eso le suene a buenismo, palabra demasiadas veces utilizada para descalificar cualquier punto de vista alternativo. Pero el futuro no está en perpetuar el pasado sino en saber atisbar las oportunidades que, en germen, apuntan ya en nuestro presente.
  Dolors Oller

 9. José E. comenta:

  Querida Dolors:
  Con todos los respetos, ya no quiero continuar un debate que aburre y huele por todas partes a razones mil veces ya oídas. Pero tampoco quiero que tú, ni ninguno de los lectores de este blog, podáis considerar que esas razones nacionalistas y, en mi opinión, separadoras que repites me convencen lo más mínimo, ni a mí ni a millones y millones de españoles. Lo único que hacéis es dejar cada vez más claro que los nacionalistas catalanes no os sentís incluidos en España. Eso ya lo veníamos viendo cada vez más claro. Lo que quise decir en mi anterior exposición es que somos ya muchos los que vamos deseando cada vez más claramente que os vayáis y dejéis de dar la murga. Ahora, eso sí, el Estado tiene la obligación, como ya dije, de negociar bien vuestra secesión: es decir, exigiendo eficazmente la imposición de unas normas que aseguren el respeto lingüístico y cultural y la igualdad legal de los actuales ciudadanos españoles e inmigrantes hispanos que deseen seguir viviendo en Cataluña, y forzando unos acuerdos económicos (seguridad social, pensiones, infraestructuras, etc.) y comerciales (plataformas de distribución, reciprocidad, etc.) que defiendan realmente la justicia conmutativa y distributiva y salvaguarden los intereses del resto de España.
  De modo que finalmente, o dais un golpe de Estado (que es lo que parece propiciar tu idea de la elasticidad y autosuperación de la Constitución), o tendréis que recurrir a una reforma de la Constitución, no de tapadillo y de facto como hace el no enteramente constitucional Estatut y los “arreglos” que ha prometido Zapatero (=golpe de Estado), sino de iure, lo que incluye la aprobación cualificada por las Cortes, la disolución de las mismas y el referendum por el pueblo español completo, único sujeto de soberanía que reconoce, no esta Constitución, sino virtualmente todas las de todos los países democráticos.
  En cuanto a los pronunciamientos episcopales, mejor los dejamos para otra ocasión. Habría donde dar y recibir.
  Un cordial saludo.

 10. Dolors Oller comenta:

  Tampoco yo quiero polemizar, pero quisiera puntalizar al amigo José que no soy independentista. Ni siquiera nacionalista, lo que denota que no se comprendió lo que quise decir con mi escrito. Lo escribí en mi condición de ciudadana y de cristiana de “a pie”, que trata de vivir su fe universal, pero de manera encarnada -que es la única forma en que puede vivirse-, sintiéndome cercana de las alegrías y tristezas de la gente que me rodea. Por otra parte lo escribí en mi condición de profesora de Derecho Constitucional y tras haber cotejado mis impresiones sobre la Sentencia con otros colegas, profesores todos en la universidad. Que se deban acatar las sentencias no implica que no puedan ser criticadas, como todo buen jurista que se precie debe estar en condiciones de hacer, máxime cuando nuestra Constitución permite muchas interpretaciones posibles. Si no queremos practicar el “autismo” los unos con respecto a los otros, antes de hablar y opinar valdría la pena tratar de conocer la realidad, en este caso la catalana. Para dialogar hay que ejercitar la capacidad de escucha y tratar de ponerse en la piel del otro -aunque no compartamos lo que dice- para poder de alguna manera entender desde dónde habla. A eso se le llama respeto, algo mucho más profundo que la simple tolerancia y que es del todo necesario para un buen convivir.

  Cordialmente

  Dolors Oller

 11. Emiliano Jiménez comenta:

  Me atrevo a plantear una cuestión a la profesora Oller.

  ¿Es legítimo que a partir de un Estatuto se intente modificar el modelo de Estado en contra del partido más votado en el rsto de España, si quitamos a Catalunya?
  Tengamos en cuenta que si quitamos a los diputados y senadores catalanes, la mayoría del congreso y del senado era contraria a la reforma del 2006.
  Obviamente, no los quitamos porque Cataluña forma parte de la nación española…
  Observo que la profesora Oller no se plantea que las cuestiones que pretendía plantear el Estatuto del 2006 forman parte más de un legislador constituyente que de un legislador ordinario.
  En cuanto al debate del control de constitucionalidad de una ley aprobada por referendum, ahora tenemos el ejemplo de la proposición 8 de California prohibiendo el matrimonio homosexual que ha sido anulada provisionalmente por un juez federal de primera instancia.
  Es un ejemplo que en democracia salvo el poder soberano del conjunto de la nación, el resto de poderes se ejerce bajo lapremisa de que pueden ser controlados por el sistema de control judicial de la constiticionalidad.
  En cuanto a las consideraciones políticas, cabría recordar que si bien el 10 hubo muchas banderas separatistas, el 11 Barcelona y el área metropolitana se llenaron de banderas españolas. Y algo me dice que no sólo fue por el triunfo de la selección española en elMundial.

  Un cordial saludo.

  EJ

 12. José E. comenta:

  Querida Dolors:
  Sólo algunas consideraciones, mejor simples apostillas, a tu último comentario. Con espiritu fraterno, pero todavía desde la discrepancia.
  *Primero, dices “Lo escribí en mi condición de ciudadana y de cristiana de “a pie”, que trata de vivir su fe universal, pero de manera encarnada -que es la única forma en que puede vivirse-, sintiéndome cercana de las alegrías y tristezas de la gente que me rodea”. ¿Los andaluces, los castellanos, los gallegos, los madrileños no son tus prójimos? ¿Sus alegrías y tistezas no son también las tuyas? Y también, por supuesto, las de los nicaragüenses y los paquistaníes. Algunos obispos, sin embargo, sólo se ocupan de su feligresía (de su clientela, diríamos en términos de marketing), pero entiendo que eso es provincianismo y miopía, y lo considero ajeno a la catolicidad.
  *Afirmas también “lo escribí en mi condición de profesora de Derecho Constitucional y tras haber cotejado mis impresiones sobre la Sentencia con otros colegas, profesores todos en la universidad”. Soy doctor en Filosofía moral y política, profesor también -ya jubilado-en la universidad. Conozco muchos colegas que ven meridianamente clara la inconstitucionalidad del Estatut, así como la necesidad de prevalencia de la Constitución sobre cualquier otra ley sin distinción. Y, créeme, no les faltan razones, en mi opinión de más enjundia que las que tú aduces en orden a una comprensión “fluidificadora” (entiendo que más tributaria de teorías románticas, nacionalistas y mitificadoras del pueblo como sentimiento colectivo -¡qué mal pinta eso!- que de planteamientos racionales, cívicos y -digamos- montesquieuanos) de la Constitución.
  *Tercero.Afirmas: “Si no queremos practicar el “autismo” los unos con respecto a los otros, antes de hablar y opinar valdría la pena tratar de conocer la realidad, en este caso la catalana. Para dialogar hay que ejercitar la capacidad de escucha y tratar de ponerse en la piel del otro -aunque no compartamos lo que dice- para poder de alguna manera entender desde dónde habla”. Tengo un hijo viviendo en Barcelona, mi mujer ha trabajado en Barcelona, he visitado Cataluña muchas veces porque me encanta España en toda su diversidad, tengo algunos buenos amigos catalanes o que viven en esa Comunidad. Creo que la mayoría de los españoles (entre los que, por supuesto, cuento también a los catalanes) viajamos, conocemos y leemos bastante. En los ambientes en que me muevo, aquí en Madrid, creo que nos hemos esforzado bastante por comprender a los catalanes y, cuaando no los entendemos del todo, por respetarlos. Intento ponerme en el punto de vista de los nacionalistas. Sencillamente lo encuentro excluyente, e intolerante por lo general. ¿Hacéis vosotros, nacionalistas (¿qué eres tú, ni no?), lo mismo? ¿Intentáis empatizar con el resto de españoles y sus puntos de vista? ¿Os ponéis en su piel?
  *Ya nada más. Un saludo muy cordial.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>